Toepassing

1. Deze algemene voorwaarden zijn, behoudens uitdrukkelijk andersluidend beding, van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, contracten en maken integraal deel uit van alle overeenkomsten.   Wij wijzen alle aankoopvoorwaarden af die op de documenten van de klant voorkomen.  Alleen onze verkoopsvoorwaarden zijn toepasselijk. Flanders Air Technic nv wordt hieronder kortweg FAT genoemd, en de contracterende tegenpartij wordt klant genoemd.

Levering van goederen

2. Om FAT te verbinden, moet iedere bestelling door ons schriftelijk bevestigd worden, en getekend zijn door een bestuurder van FAT.

3. De levertermijn wordt in onderling akkoord bepaald. Wij nemen de nodige maatregelen om de leveringstermijnen te eerbiedigen.  Eventuele schade-eisen vanwege langere levertijden aanvaarden we nooit.

4. De vertragingen in de levering kan in geen geval aanleiding geven tot annulatie van een bestelling.

5. De levering van goederen gebeurt op gevaar en voor risico van de klant, “af fabriek” .

6. Iedere klacht, om geldig te zijn, dient schriftelijk en ten laatste binnen de 8 dagen volgend op de ontvangst van de goederen, bij FAT ingediend te worden.

Studies, offertes en overeenkomsten

7. Onze offertes zijn slechts bindend wanneer zij door een van onze bestuurders werden ondertekend en blijven 60 kalenderdagen, vanaf offertedatum, geldig.

8. Alle studies, plannen, documenten, schetsen, tekeningen, stalen en ontwerpen blijven onze eigendom, beschermd door de intellectuele rechten. Bij overhandiging aan de klant mogen zij niet misbruikt worden noch door de klant noch door derden. De klant is aansprakelijk voor elk eventueel misbruik en FAT behoudt zich het recht voor schade¬vergoeding te eisen. Deze bedraagt minimaal 10% van de aannemings¬som. Op het eerste verzoek moeten de bovenvermelde stukken worden teruggegeven.

Uitvoering van de werken

9. De uitvoeringstermijn wordt in onderling overleg bepaald.  De levertermijnen zijn niet bindend en het overschrijden ervan kan noch boeten, noch sancties tot gevolg hebben voor FAT.

10. Wanneer de uitvoeringstermijn wordt opgeschort of onderbroken door de klant of zijn aangestelden of door derden die in opdracht van de klant werken, moet een nieuwe uitvoeringstermijn in onderling overleg bepaald worden.  Indien de vertraging, te wijten door de klant, langer duurt dan 1 maand, zal dit aanleiding geven tot een vergoeding van stockagekosten en interesten, door de klant verschuldigd aan FAT.

11. De goederen worden op risico van de klant tot op de werf gebracht. De klant dient ervoor te zorgen dat de goederen bij aankomst onmiddellijk kunnen worden geleverd op de werf en op een veilige manier kunnen worden gestockeerd. Nutteloze verplaatsingskosten en te lange wachttijden (meer dan 15 minuten) zullen worden aangerekend.

12. Stockage van de goederen, en geïnstalleerde goederen,  zijn voor risico van de klant.  Alle risico van schade door water, stof, diefstal en eender welke beschadiging op de werf is voor risico van de klant.

13. De niet-geïncorporeerde goederen blijven wel eigendom van FAT zolang de factuur m.b.t. deze goederen niet werd betaald door de klant.   Onder geïncorporeerde goederen wordt verstaan, die goederen die niet meer kunnen worden losgemaakt, bvb doordat ze ingegoten zijn in beton.  Alle andere goederen die kunnen losgemaakt worden, zijn niet vast door bestemming, en blijven eigendom van FAT tot integrale betaling van de facturen. FAT heeft ten allen tijde het recht om deze goederen terug mee te nemen, van de werf.

14. Water en elektriciteit op de werf zijn te voorzien door de klant, en te hare laste.

15. De werf dient door de klant normaal toegankelijk gemaakt te worden om de normale uitvoering van de werken mogelijk te maken.

16. De uitvoering van de werken dient te gebeuren volgens de regels van het goed vakmanschap. Deze worden gespecificeerd in de eigenlij¬ke overeenkomst of in het lastenboek.  Voor residentiële projecten verwijzen we naar het document "FAT – Uitvoeringsvoorschriften”, dat steeds meegegeven of meegestuurd wordt met de offerten.  FAT neemt geen verantwoordelijkheid voor de niet-naleving van deze voorschriften door de klant. 

Meerwerken

17. Tenzij anders overeengekomen, worden meerwerken uitgevoerd in regie.  Een mondelinge opdracht of overeenkomst is daartoe voldoende.
De kosten van werken in regie bedragen 49 euro per uur te rekenen vanaf en terug naar ons depot in Kruishoutem.  De verplaatsingsvergoeding bedraagt 0,65 euro per kilometer, te rekenen van en terug naar ons depot in Kruishoutem.

18. Betonboringen worden steeds beschouwd als meerwerken, en zijn nooit in de offerteprijs inbegrepen, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.   

Oplevering, onderhoud, waarborg en aansprakelijkheid

19. Tenzij anders luidend schriftelijk beding. wordt er overeengekomen dat als er binnen de 8 dagen na de ingebruikname van de installatie, geen bemerkingen aange¬tekend werden overgemaakt aan FAT, de aanneming geacht wordt definitief aanvaard te zijn. Dit tijdstip wordt dan ook gelijkgesteld met de enige en definitieve oplevering.

20. FAT is niet aansprakelijk voor de kleine wijzigingen inzake constructie, maten en kleur door de fabrikant aangebracht, tenzij uit de bestelbon uitdrukkelijk zou blijken dat de constructie, de maten, en de kleur of de design voor de klant een wezenlijk bestanddeel van de over¬eenkomst uitmaken.

21. De aansprakelijkheid m.b.t., de geleverde en gebruikte producten is beperkt tot de door de fabrikant verstrekte waarborgen.

22. De zichtbare gebreken of de gebreken in de conformiteit welke van bij de plaatsing bestonden moeten binnen de 8 dagen aangetekend worden gemeld aan FAT, zo niet worden zij geacht aanvaard te zijn.

23. Worden niet beschouwd als gebrek in de conformiteit, als een zicht¬baar of verborgen gebrek lichte verschillen in de kleur of lichte ver¬schillen in de afmetingen van goed, voor zover deze vanuit technisch oogpunt niet te voorkomen zijn of algemeen aanvaard zijn of eigen zijn aan de gebruikte materialen.

24. Klachten i.v.m. verborgen gebreken moeten binnen de 8 dagen na de ont¬dekking worden meegedeeld op straffe van verval. Klachten moeten aangetekend en gedetailleerd worden verstuurd.

25. Behoudens anders luidend schriftelijk beding wordt op de uitgevoer¬de werken voor de verborgen gebreken een waarborg gegeven van 6 maanden vanaf de oplevering. Op de uitgevoerde herstellingen wordt geen enkele waarborg gegeven. De waarborg beperkt zich uitsluitend tot het vervangen van elk stuk waarvan de constructie- en/of montagefout bewezen is, met uitsluiting van alle verdere schadeloosstelling.

De waarborg dekt evenwel niet:

  • het verkeerd gebruik of de verkeerde behandeling van de producten, materialen en toestellen
  • de schade veroorzaakt door overmacht
  • de toevoeging en het gebruik van bijkomende apparatuur op een wijze die niet conform de technische voorschriften van de leverancier is
  • een handeling of de fout van om het even welk persoon, waaronder de klant of zijn aangestelden
  • een onoordeelkundig gebruik van de producten, materialen en toestellen, gelet op de eigenschappen ervan, behoudens wanneer de verkoper dit gebruik schriftelijk heeft toegelaten. 
  • vorst- of vochtschade   of  natuurlijke slijtage

Sancties bij niet-nakoming van de contractuele verplichtingen

26. Wanneer de overeenkomst verbroken wordt door de klant, zal deze een vergoeding verschuldigd zijn die gelijk is aan de reeds uitgevoerde prestaties en de reeds aangekochte materialen voor de betrokken werf verhoogd met een schadevergoeding van 20% van de overeengekomen prijs.  FAT behoudt zich het recht voor de uitvoering van de aanneming na te streven en een voorschot te vor¬deren van 10% op de nog niet uitgevoerde werken.

Betaling

27. De prestaties worden gefactureerd zoals afgesproken in de offerte. Wanneer hierover niets bijzonder werd bepaald, worden deze gefactureerd naargelang de vooruitgang der werken.

28. Tenzij anders vermeld, zijn onze facturen betaalbaar binnen de 30 dagen na factuurdatum op de zetel van FAT.

29. Al onze facturen worden geacht aanvaard te zijn wanneer zij niet bin¬nen de 8 dagen na ontvangst bij aangetekend schrijven worden betwist.

Betalingsvoorwaarden

30. Wanneer een factuur niet tijdig betaald wordt, behoudt FAT zich het recht voor de uitvoering van het nog uit te voeren werk op te schorten tot de factuur werd betaald, zonder dat hiervoor enige ver¬goeding kan verschuldigd zijn door FAT. FAT bepaalt zelf wanneer hij de werken opnieuw kan aanvatten, zonder dat hiervoor enige vergoeding wegens vertraging verschuldigd is. Wanneer FAT door deze schorsing schade lijdt (zowel rechtstreekse als onrechtstreekse), zal de klant deze dienen te vergoeden. Na ingebrekestelling kan FAT het saldo van de nog uit te voeren werken annuleren.  In dat geval is de vergoeding verschuldigd zoals bepaald in artikel 26.

31. Wanneer de facturen niet tijdig betaald werden is van rechtswege en zonder enige voorafgaande ingebrekestelling een intrest verschuldigd gelijk aan de wettelijke rentevoet, verhoogd met 4 procent, en met een minimum van 12%. Daarnaast is eveneens van rechtswege en zonder enige bijkomende voorafgaande ingebrekestelling een forfaitaire vergoeding verschuldigd van 10% van het nog verschuldigde bedrag, met een minimum van 250 euro.

32. De niet-betaling op de vervaldag van één enkele factuur, maakt het verschuldigd saldo van al de andere, zelfs niet vervallen facturen, van rechtswege onmiddellijk opeisbaar, onverminderd het recht op schadevergoeding voor FAT.

33. Wanneer de klant nalaat zijn verbintenissen uit te voeren, kan de verkoop van rechtswege en zonder ingebrekestelling ontbonden zijn, onverminderd onze rechten op alle schadevergoedingen en intresten.  De wilsuiting hiertoe per aangetekend schrijven door ons zal hiervoor volstaan.

34. Indien ons vertrouwen in de kredietwaardigheid van de koper geschokt wordt door daden van gerechtelijke uitvoering tegen de koper en/of aanwijsbare andere gebeurtenissen, die het vertrouwen in de goede uitvoering van de door de koper aangegane verbintenissen in vraag stellen en/of onmogelijk maken, behouden wij ons het recht voor, zelfs indien de goederen reeds geheel of gedeeltelijk werden verzonden, de gehele bestelling of een gedeelte ervan op te schorten en van de koper geschikte waarborgen te eisen. Indien de koper weigert hierop in te gaan, behouden wij ons het recht voor de gehele bestelling of een gedeelte ervan te annuleren. Dit alles onverminderd onze rechten op alle schadevergoedingen en intresten.

35. Het trekken en/of aanvaarden van wissels of andere verhandelbare documenten, houdt geen schuldvernieuwing in en vormt geen afwijking van de verkoopsvoorwaarden. 

Bevoegdheid

36.  In geval van betwisting, zijn de Rechtbank van Kortrijk of de Rechtbanken van de woonplaats van de koper,  naar onze keuze, alleen bevoegd.

37. Al onze overeenkomsten worden beheerst door het Belgisch recht.